โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้งานฉบับนี้ (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว) (“ข้อกำหนด”) เป็นข้อกำหนดว่าคุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ซึ่งอยู่ที่ URL [**] (“เว็บไซต์”) ได้ การใช้งานเว็บไซต์ประกอบด้วยการเข้าถึง การเรียกดู หรือการลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ โปรดอ่านข้อกำหนดฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้คุณพิมพ์สำเนาข้อกำหนดนี้ไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต Bจากการใช้งานเว็บไซต์ คุณได้ยืนยันว่ายอมรับข้อกำหนดฉบับนี้และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้ คุณต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่ยอมรับการแก้ไขใดๆ ที่เราดำเนินการต่อข้อกำหนดฉบับนี้เมื่อใดก็ตามในอนาคต คุณต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์โดยมีผลทันที

วัตถุประสงค์


เว็บไซต์นี้เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยี ซึ่งผู้ใช้สามารถส่งคำขอให้เราจัดหาชุดสีหรือตัวเลือกสีสำหรับสถานที่ทาสีของผู้ใช้ได้ฟรี บริการนี้เป็นงานที่ปราศจากค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ และเราขอแนะนำให้ผู้ใช้ใช้วิจารณญาณ (และไม่พึ่งพาบริการนี้แต่เพียงอย่างเดียว) และพิจารณามุมมองที่เป็นอิสระของตนเองเกี่ยวกับชุดสีก่อนตัดสินใจ เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“อั๊คโซ่ โนเบล”) ซึ่งก่อตั้ง ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีสำนักงานที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 34/5 Moo1, Chaengwattana Road, Klongklue, Pakkred, Nonthaburi 11120 ผู้ที่อาจเป็นลูกค้า ผู้บริโภค ตัวแทนจำหน่าย และช่างทาสี รวมเรียกว่า “ผู้ใช้” การอ้างอิงใดๆ ถึง “คุณ” หรือ “ของคุณ” เป็นการอ้างอิงถึงผู้ใช้หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ (แล้วแต่กรณี) และการอ้างอิงใดๆ ถึง “เรา” และ “ของเรา” จะอ้างอิงถึงอั๊คโซ่ โนเบล

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฉบับนี้และแพลตฟอร์ม


เราอาจแก้ไขข้อกำหนดฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงหน้านี้ โปรดตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราได้ดำเนินการไป เนื่องจากมีผลผูกพันกับคุณ เราอาจเปลี่ยนแปลงลักษณะของแพลตฟอร์ม เพิ่มหรือลบฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ หรือหยุดให้บริการแพลตฟอร์มหรือฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มแก่คุณหรือผู้ใช้ทั่วไปโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์


เราอาจอัปเดตเว็บไซต์เป็นระยะๆ และอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเมื่อใดก็ได้ ในข้อกำหนดฉบับนี้ คำว่า (“เนื้อหา”) หมายถึงการออกแบบ แผนผัง ข้อความ รูปภาพ กราฟิก เสียง วิดีโอ ฯลฯ หรือข้อมูล เนื้อหา หรือไฟล์อื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อหรือข้อมูลที่คล้ายกัน (ทั้งหมดไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคุณหรือบุคคลภายนอก) หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อัปโหลดโดยผู้ใช้ (ในฐานะผู้ให้ข้อมูล) ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก หรือโดยเรา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์อาจไม่เป็นปัจจุบันเมื่อใดก็ได้และเราไม่มีหน้าที่ต้องอัปเดตเนื้อหานี้ เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือการละเว้น

การเข้าถึงเว็บไซต์


เราไม่รับประกันว่าการใช้งานเว็บไซต์ของคุณหรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์จะพร้อมให้บริการหรือไม่ติดขัดเสมอ อนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์ได้โดยชั่วคราว เราอาจระงับ ถอน หยุด หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหากไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม เว็บไซต์ไม่พร้อมให้บริการเมื่อใดก็ตามหรือเป็นระยะเวลาเท่าใดก็ตาม

ข้อตกลงของผู้ใช้


สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง เราหรือกลุ่มบริษัทของเราเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์และในเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ รหัส HTML และปุ่ม) (“เนื้อหา”) สิทธิเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายการค้าทั้งหมด คุณสามารถดู สั่งพิมพ์ และใช้เว็บไซต์และแบบสีเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อการค้า เราและกลุ่มบริษัทของเราขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในและต่อเว็บไซต์และเนื้อหา และการใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่อไปนี้ คุณต้องไม่: ลบเอกสารบอกกล่าวที่ระบุลิขสิทธิ์ใดๆ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ในเนื้อหา ใช้เนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์ในลักษณะใดๆ ที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินใดๆ ของเราหรือบุคคลภายนอกใดๆ หรือ ทำซ้ำ แก้ไข แสดง กระทำ ตีพิมพ์ แจกจ่าย เผยแพร่ ออกอากาศ สื่อสารกับสาธารณะหรือส่งต่อกับบุคคลภายนอกใดๆ หรือแสวงหาประโยชน์จากเว็บไซต์นี้และ/หรือเนื้อหาในลักษณะใดๆ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดยชัดแจ้งในและต่อชื่อโดเมน www.duluxpreviewservice.com และโดเมนที่เกี่ยวข้องและโดเมนย่อยทั้งหมด ชื่อ "อั๊คโซ่ โนเบล” โลโก้ของเรา และเครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และ/หรือเครื่องหมายการค้าของเรา เครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์ และชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงบนเว็บไซต์ของเราอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือผู้ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และสิทธิในเครื่องหมายดังกล่าวเป็นของเจ้าของหรือผู้ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ความแม่นยำของสี เราได้พยายามทุกวิถีทางในการทำให้สีบนหน้าจอถูกต้องแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสีบนหน้าจอจะเหมือนกับสีของผลิตภัณฑ์จริงอย่างถูกต้องแม่นยำ และไม่ควรคาดหวังว่าสีที่แสดงผลบนหน้าจอจะมีความเที่ยงตรง สีบนหน้าจออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและความละเอียดของหน้าจอคุณ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสี โปรดอ้างอิง Dulux Colour Card ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อสีที่แม่นยำมากขึ้น ความถูกต้องของข้อมูลและเนื้อหา เนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์จัดให้บนเว็บไซต์ของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ในการให้บริการทางธุรกิจหรือวิชาชีพระหว่างคุณกับเรา เราได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง ณ เวลาที่เพิ่มข้อมูล อย่างไรก็ดี อาจมีข้อผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจและเป็นครั้งคราว เว็บไซต์และข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้จัดให้ “ตามที่เป็นอยู่” เราไม่รับประกันและไม่ให้คำรับรองหรือคำรับประกันในทุกรูปแบบไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตามเกี่ยวกับข้อมูลและเนื้อหาที่จัดให้ผ่านเว็บไซต์ของเรา รวมถึงรายการใดๆ ที่ใช้งานไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมจากเว็บไซต์ของเรา และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ ข้อคิดเห็นและข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์ไม่ได้มีเจตนาให้เปรียบเสมือนคำแนะนำที่ควรเชื่อถือ เราไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใดๆ ในเว็บไซต์และการตัดสินใจใดๆ จากข้อมูลและความคิดเห็นที่อยู่ในเว็บไซต์เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว การอัปโหลดหรือโพสต์เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้งานฟีเจอร์ที่อนุญาตให้คุณอัปโหลดเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา คุณต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของเนื้อหาที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา เรารับประกันว่าการให้ข้อมูลใดๆ ดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านั้น และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อเราและชดเชยค่าเสียหายให้กับเราสำหรับการละเมิดการรับประกันดังกล่าว ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เราได้รับอันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนการรับประกันของคุณ คุณได้ให้สิทธิการใช้งานแบบไม่ผูกขาด ต่อเนื่อง ไม่สามารถเพิกถอนได้ สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ (รวมถึงสิทธิอย่างเต็มที่ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง) แก่เราในการใช้เนื้อหาใดๆ ที่คุณอัปโหลดหรือโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา (“เนื้อหาของคุณ”) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในการดัดแปลง ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของคุณ) ในสื่อใดๆ ทั่วโลกโดยไม่จำกัด และคุณรับประกันว่าเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งเป็นผลงานของคุณเองหรือคุณได้รับสิทธิและการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง และคุณมีสิทธิที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเนื้อหาของคุณในการทำให้คุณสามารถให้สิทธิในข้อนี้ได้ คุณได้สละสิทธิโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้และยอมรับที่จะไม่อ้างสิทธิทางศีลธรรมใดๆ ทั้งหมดและสิทธิที่คล้ายคลึงอื่นใดและสิทธิสาธารณะและความเป็นส่วนตัวทั้งหมดในประเทศใดๆ ในโลกที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ของเราจากสิทธิในเนื้อหาของคุณที่ได้ให้ไว้ภายใต้ข้อกำหนดนี้ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต การเผยแพร่เนื้อหาของคุณจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและเรามีสิทธิที่จะเพิ่มหรือลบเนื้อหาใดๆ ดังกล่าวก่อนการเผยแพร่ หลังการเผยแพร่ หรือปฏิเสธการเผยแพร่ หากเนื้อหาของคุณมีข้อความใดๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิใช้งาน และ/หรืออยู่ภายใต้สิทธิของบุคคลภายนอก คุณต้องรับผิดชอบต่อการได้รับการสละสิทธิ์ ความยินยอม และ/หรือสิทธิการใช้งานที่จำเป็นทั้งหมดก่อนการส่งเนื้อหาของคุณ ในการอนุญาตให้เราใช้งานและแสวงหาประโยชน์จากเนื้อหาของคุณตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แม้ว่าเราจะไม่ได้มีหน้าที่ควบคุมเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำกับดูแลข้อมูลใดๆ ที่ส่งหรือรับผ่านเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ปิดกั้น ระงับ หรือลบเนื้อหาของคุณเมื่อใดก็ได้และด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับประกันอย่างเด็ดขาดว่าเนื้อหาของคุณหรือส่วนใดๆ ของเนื้อหาจะแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของเรา คุณรับรองว่าคุณมีสิทธิชอบด้วยกฎหมายที่จะส่งข้อมูลดังกล่าวและยอมรับว่าคุณจะไม่ส่งข้อมูลใดๆ เว้นแต่คุณมีสิทธิตามกฎหมายให้ดำเนินการได้ เรามีสิทธิที่จะใช้ คัดลอก แจกจ่าย และเปิดเผยเนื้อหาใดๆ ดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม และเรายังมีสิทธิที่จะเปิดเผยตัวตนของคุณต่อบุคคลภายนอกที่อ้างว่าข้อความใดๆ ที่คุณโพสต์หรืออัปโหลดบนเว็บไซต์ของเราเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลภายนอก สำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อความใดๆ ที่โพสต์โดยคุณหรือผู้ใช้อื่นใดของเว็บไซต์เรา เรามีสิทธิที่จะลบเนื้อหาหรือการโพสต์ใดๆ ที่คุณได้ดำเนินการบนเว็บไซต์ของเราโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราไม่ยอมรับการส่งแนวคิดที่ไม่ได้รับอนุญาตนอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีีอยู่ โปรดอย่าสื่อสารเกี่ยวกับการส่งแนวคิดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับเราผ่านเว็บไซต์นี้ แนวคิดใดๆ ที่เปิดเผยกับเรานอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่ก่อนหน้านี้และบันทึกไว้เป็นความลับจะไม่เป็นข้อมูลลับและเราจึงมีสิทธิที่จะพัฒนา ใช้ คัดลอก และ/หรือแสวงหาประโยชน์ทางการค้าจากแนวคิดเหล่านี้หรือที่คล้ายคลึงกันนี้ภายใต้ขอบเขตสูงสุดและไม่ชดเชยให้คุณหรือรับผิดชอบต่อคุณ จากการส่งแนวคิดหรือการส่งรายละเอียดอื่นๆ ให้กับเราผ่านเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับที่จะมีผลผูกพันตามข้อกำหนดของนโยบายที่ระบุไว้นี้

1. การลงทะเบียน


เว็บไซต์นี้สามารถใช้งานได้เฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว การลงทะเบียนจะสามารถดำเนินการได้กับลูกค้าที่มีความสามารถทางกฏหมายในการทำสัญญา ผู้ใช้สามารถเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วได้ด้วยการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต์ โดยให้ข้อมูลพื้นฐาน (ชื่อ ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่บ้านหรือสำนักงาน ฯลฯ) อั๊คโซ่ โนเบลจะสร้างบัญชี (“บัญชี”) สำหรับผู้ใช้แต่ละรายเมื่อลงทะเบียนและกำหนดนามแฝงของผู้ใช้ (“รหัสผู้ใช้”) และรหัสผ่าน (“รหัสผ่าน”) สำหรับการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ นอกจากนี้ อั๊คโซ่ โนเบลจะมอบบัญชีอีเมล/ข้อความบนเว็บให้กับผู้ใช้เมื่อลงทะเบียน พร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่จำกัดสำหรับการส่งหรือรับอีเมล/ข้อความ การสื่อสารทั้งหมดระหว่างช่างทาสีกับผู้บริโภคสามารถเริ่มต้นโดยผู้บริโภคเท่านั้น ผู้บริโภคไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งข้อความให้กับผู้ใช้อื่นๆ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อความทั้งหมดที่สื่อสารผ่านบัญชีของตน เช่นเดียวกับผลสืบเนื่องของข้อความใดๆ ดังกล่าว คุณสามารถทบทวนข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้มอบให้เราและดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ต้องการต่อข้อมูลหรือต่อการตั้งค่าบัญชีของคุณบนแพลตฟอร์มนี้เมื่อใดก็ได้โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณและแก้ไขข้อมูลบนหน้าโปรไฟล์ของคุณ คุณซึ่งเป็นผู้บริโภครับรองและรับประกันว่าหากคุณเป็นบุคคลธรรมดา (1) คุณมีอายุเกินสิบแปดปีหรือเกินข้อจำกัดทางอายุที่กฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำสัญญาได้ หรือ (2) หากคุณกำลังลงทะเบียนในนามของนิติบุคคล คุณได้รับอนุญาตให้เข้าทำและทำให้นิติบุคคลมีผลผูกพันตามข้อกำหนดฉบับนี้และลงทะเบียนในแพลตฟอร์มตามกฎหมายไทย บุคคลใดที่อายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีที่เข้าถึงเว็บไซต์ควรดำเนินการภายใต้คำแนะนำของผู้ปกครองเท่านั้น หากเราเปลี่ยนแปลงเกณฑ์คุณสมบัติในการลงทะเบียนเว็บไซต์และคุณไม่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์คุณสมบัติใหม่นี้อีกต่อไปตามที่เราพิจารณาด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับว่าเราอาจปิดบัญชีของคุณโดยที่เราไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกำหนดฉบับนี้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้กับคุณทั้งหมด และสิทธิในการเข้าถึงแพลตฟอร์มจะถูกยกเลิกเมื่อข้อกำหนดฉบับนี้หรือการใช้งานแพลตฟอร์มไม่ได้รับอนุญาต และในสถานการณ์ดังกล่าวคุณยอมรับว่าจะไม่ใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มด้วยวิธีใดก็ตาม หากคุณซึ่งเป็นผู้บริโภคลงทะเบียนในนามขององค์กรธุรกิจ คุณรับรองว่าองค์กรธุรกิจและ (ก) คุณมีอำนาจที่จะทำให้องค์กรมีผลผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและ/หรือข้อตกลงนี้ (ข) ที่อยู่ที่คุณใช้เมื่อลงทะเบียนคือสถานที่ประกอบการขององค์กรธุรกิจดังกล่าว และ (ค) ข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่ส่งให้กับอั๊คโซ่ โนเบลระหว่างกระบวนการลงทะเบียนเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ เมื่อเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว คุณได้ยินยอมให้รวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานข้อมูลออนไลน์ของเราและมอบอำนาจให้อั๊คโซ่ โนเบลแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับพันธมิตรและบริษัทในเครือตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณยอมรับว่าอั๊คโซ่ โนเบลอาจระงับหรือยุติบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือโดยไม่ให้เหตุผลใดๆ

2. ข้อกำหนดสุดท้าย


ผู้ใช้จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่หรืออัปโหลดบนเว็บไซต์ต้องไม่:

 • ทำให้เข้าใจผิดไม่ว่าทางใดก็ตาม;
 • มีวิดีโอ ภาพถ่าย หรือภาพของบุคคลอื่น (โดยไม่ได้รับอนุญาต/ความยินยอมโดยสมัครใจของบุคคลนั้น);
 • มีเนื้อหาใดๆ ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลใดก็ตาม;
 • มีเนื้อหาใดๆ ที่หยาบโลน ไม่ให้เกียรติ แสดงความเกลียดชัง หรือยั่วยุ;
 • เป็นอันตราย ล่วงละเมิด ดูหมิ่นเหยียดหยาม หมิ่นประมาท หยาบโลน ลามกอนาจาร ใคร่เด็ก กล่าวร้าย ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น แสดงความเกลียดชังอย่างน่ารังเกียจ หรือก่อให้เกิดความบาดหมางทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ ดูหมิ่น เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมการฟอกเงินหรือการพนัน หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม;
 • ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลอื่นใด;
 • มีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าทางใดก็ตาม
 • มีแนวโน้มที่จะหลอกลวงบุคคลใดๆ;
 • จัดทำขึ้นโดยละเมิดหน้าที่ทางกฎหมายใดๆ ของบุคคลภายนอก เช่น หน้าที่ตามสัญญาหรือหน้าที่รักษาความไว้วางใจ;
 • ขัดขวางไม่ให้มีการสอบสวนความผิดใดๆ;
 • ดูถูกประเทศอื่นใด;
 • คุกคาม ใช้ในทางที่ผิด หรือล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือก่อความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือความวิตกกังวลโดยไม่จำเป็น;
 • มีแนวโน้มที่จะล่วงละเมิด ทำให้เสียเกียรติ กลัดกลุ้ม อับอาย ตื่นตระหนก หรือก่อกวนบุคคลอื่นใด;
 • ถูกนำมาใช้เพื่อปลอมเป็นบุคคลใดๆ หรือบิดเบือนตัวตนของคุณหรือความเกี่ยวเนื่องกับบุคคลใดๆ;
 • ทำให้เข้าใจว่าเนื้อหามาจากอั๊คโซ่ โนเบล หากไม่ได้เป็นเช่นนั้น;
 • สนับสนุน ส่งเสริม หรือช่วยเหลือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น (เพื่อแสดงเป็นตัวอย่างเท่านั้น) การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในทางมิชอบ;
 • อ้างอิงถึงเว็บไซต์ แอป หรือ URL ใดๆ ซึ่งภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นใดที่มีเนื้อหาต้องห้ามหรือละเมิดลายลักษณ์อักษรหรือเจตนารมณ์ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้;
 • รบกวนการใช้งานของผู้ใช้อื่นและการใช้งานของเว็บไซต์ หรือผู้ใช้อื่นใดและการใช้บริการที่คล้ายคลึงกัน;
 • ปลุกปั่นให้เกิดกิจกรรมใดๆ ซึ่งภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวเชื่อว่าผิดกฎหมายหรืออาจตีความได้ว่าผิดกฎหมาย;
 • เกี่ยวข้องกับการส่ง “อีเมลขยะ” “จดหมายลูกโซ่” หรือการส่งอีเมลจำนวนมากที่ไม่ได้ร้องขอหรือ “สแปม”;
 • เสนอ พยายามที่จะเสนอ ทำการค้าหรือพยายามทำการค้าสิ่งของใดๆ โดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งเป็นการค้าขายต้องห้ามหรือจำกัดในลักษณะใดก็ตามภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ขณะนี้;
 • ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราหรือทดสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายของเรา;
 • ทดลองทำวิศวกรรมย้อนกลับกับซอฟต์แวร์ใดๆ ของบริษัท;
 • รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้หรือผู้เข้าชมใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต;
 • คุกคามความเป็นเอกภาพ บูรณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย หรืออำนาจอธิปไตยของประเทศไทย;
 • จำหน่ายชื่อผู้ใช้หรือถ่ายโอนเพื่อรับค่าตอบแทน; และ
 • สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้อื่นกระทำสิ่งใดๆ ในรายการนี้

 

อั๊คโซ่โนเบลได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการตรวจสอบให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ปราศจากไวรัส อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถยืนยันหรือรับประกันทางเทคนิคหรือทางอื่นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในแง่ที่ว่าแพลตฟอร์มนี้ปราศจากบั๊กและ/หรือไวรัส และผู้ใช้มีหน้าที่ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เหมาะสม ผู้ใช้ต้องใช้แอปพลิเคชัน/เว็บไซต์อย่างเหมาะสมโดยผู้ใช้ต้องไม่นำไวรัส โทรจัน หนอนไวรัส ลอจิกบอมบ์ หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือเป็นภัยทางเทคโนโลยีใดๆ มาสู่แอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ ผู้ใช้ไม่ควรพยายามที่จะได้รับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ใดๆ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดสิ่งนี้อาจเป็นความผิดทางอาญา อั๊คโซ่ โนเบลจะรายงานการละเมิดใดๆ ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและร่วมมือกันโดยเปิดเผยชื่อของผู้ใช้ หากเกิดการละเมิดใดๆ การเข้าถึงแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ของผู้ใช้จะถูกปิดกั้นทันที ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต อั๊คโซ่ โนเบลปฏิเสธความรับผิดชอบหรือความรับผิดทั้งหมดต่อผู้ใช้ไม่ว่าลักษณะใดก็ตามที่เกิดขึ้นในสัญญา จากการละเมิดหรือรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายหรือการสูญเสียกำไร/ธุรกิจโดยตรงหรือที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ผู้ใช้จะไม่ให้อั๊คโซ่ โนเบลรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายจากการเรียกร้องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอั๊คโซ่ โนเบลซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์ม/เว็บไซต์ ข้อกำหนดฉบับนี้ร่างเป็นภาษาอังกฤษและเป็นภาษาไทยตามที่จำเป็น หากข้อกำหนดฉบับนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาใดๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ให้ยึดข้อความภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทุกข้อในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้งานฉบับนี้ควบคุมโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย สำหรับประเด็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแปล การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือคำถามอื่นใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้งานเหล่านี้ คู่สัญญายอมรับการตัดสินของศาลของสถานที่/เมืองที่อั๊คโซ่ โนเบลมีสำนักงานที่จดทะเบียนตั้งอยู่ [จบ]

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...