เรียนรู้วิธีการคำนวณปริมาณสีที่ต้องใช้ด้วยวิธีง่ายๆ

วิธีคำนวณปริมาณสีที่ต้องใช้...ง่ายนิดเดียว

คำนวณปริมาณสีที่ต้องใช้ด้วยวิธีง่ายๆ

 1. อันดับแรก คำนวนพื้นที่ผนังแต่ละด้านที่ต้องการทาสี โดยใช้ตลับเมตรวัดความกว้าง ความยาว และความสูงของผนังแล้วนำมาคำนวนตามสูตรการหาพื้นที่ จากนั้นนำพื้นที่ทั้ง 4 ด้านมารวมกัน (หน่วยเป็นตารางเมตร)


  ตัวอย่าง
  - ห้องมีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร และสูง 2.6 เมตร
  - (4 x 2.6) + (4 x 2.6) + (5 x 2.6) + (5 x 2.6) = 46.8 ตร.ม
   

 2. หาพื้นที่หน้าต่างและประตูโดยใช้วิธีการคำนวณเหมือนเดิม จากนั้นนำไปลบออกจากพื้นที่รวมที่ได้จากข้อแรก


  ตัวอย่าง
  - ประตูและหน้าต่างมีพื้นที่รวมกัน 4.1 ตร.ม
  - พื้นที่ผนัง 46.8 ตร.ม. – พื้นที่ประตูและหน้าต่าง 4.1 ตร.ม. = 42.7 ตร.ม.
   

 3. นำปริมาณพื้นที่ตารางเมตรที่ได้ คูณด้วยจำนวนเที่ยว (รอบ) ของการทาสี (เช่น ทาสี 2 เที่ยว ก็คูณด้วย 2) *ขอแนะนำว่าควรทาสีอย่างน้อย 2 เที่ยว 


  ตัวอย่าง
  - 42.7 ตร.ม. x 2 เที่ยว = 85.4 ตร.ม
   

 4. ขั้นตอนสุดท้าย นำผลลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 3 หารด้วยจำนวนพื้นที่ครอบคลุมต่อ ตร.ม. / เที่ยว / ลิตร ของสีแต่ละประเภทที่เขียนอยู่ข้างกระป๋องสี


  ตัวอย่าง
  - สีทาภายใน ดูลักซ์ อินสไปร์ ขนาด 1 แกลลอน (3.785 ลิตร) มีพื้นที่ครอบคลุม 9 ตร.ม / เที่ยว / ลิตร
  - 85.4 ตร.ม ÷ 9 = 9.49 ลิตร
  - แปลงหน่วยจากลิตรเป็นแกลลอน โดยสี 1 แกลลอน มีปริมาณ 3.785 ลิตร  (9.49 ÷ 3.785 = 2.51)
  - ดังนั้นปริมาณสีที่ต้องใช้คือ 3 แกลลอน

หมายเหตุ

- หากคุณหาพื้นที่ครอบคลุมข้างกระป๋องสีไม่พบ สามารถดูข้อมูลนี้ในหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์

- อย่าลืมว่าสีแต่ละประเภทหรือแต่ละแบรนด์ จะมีพื้นที่ครอบคลุมต่อกระป๋องที่แตกต่างกัน 

เคล็ดลับการตกแต่งบ้าน