Hero Image

ซื้อสี ดูลักซ์ ซูเปอร์โคท คิวปรีโนล

ครบทุก 2,000 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

1.ครบระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯ จะให้พนักงานขายดำเนินการเก็บกล่องรับชิ้นส่วนที่บรรจุคูปองตามร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกลับมาที่บริษัท นำมาใส่ภาชนะเดียวกัน เพื่อคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันโยนขึ้นบนอากาศ และจับชิ้นส่วน ต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

2.ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอย่างอื่นได้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินสดเป็นส่วนประกอบรางวัล

3.การจับรางวัลผู้โชคดี บริษัทฯ จะกระทำต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางบริษัทฯจะเชิญมาเป็นกรรมการสักขีพยานต่อไป

4.รางวัลที่ 1 รถกระบะ SUZUKI CARRY จำนวน 1 รางวัล, รางวัลที่ 2 รถมอเตอร์ไซค์ HONDA WAVE 110i จำนวน 5 รางวัล, รางวัลที่ 3 โทรทัศน์ LG LED TV 32” จำนวน 20 รางวัล, รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 25 สต. จำนวน 50 รางวัล, รางวัลที่ 5 เตาไมโครเวฟ ELECTROLUX จำนวน 100 รางวัล  รวมของรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 176 รางวัล มูลค่า 1,292,475 บาท

5.ผู้ร่วมรายการสามารถร่วมรายการได้โดย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่สามารถได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

6.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, สละสิทธิ์ และไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดได้ บริษัทฯจะติดต่อ ผู้โชคดีสำรองถัดไป

7.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานทางราชการที่แสดงตัวตัน ไปติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่ บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตั้ง 34/5 หมู่ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในเวลาทำการ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป

8.ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะถูกต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ให้เป็นไปตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ ท.ป.101/2544

9.พนักงานและบุคคลในครอบครัวของบริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ, บริษัท ตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

10.การจัดรายการชิงโชคครั้งนี้จะไม่นำไปรวมกับการจัดรายการชิงโชคในรายการอื่น

11.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ของรางวัลใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่าของรางวัลเดิม

12.คำตัดสินของคณะกรรมการ และ บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

13.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน

14.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์จะต้องรับภาระในส่วนของการชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลด้วยตนเอง เช่น ค่าประกันภัยรถยนต์, ค่ามัดจำป้ายแดง, ค่าพรบ.ประกันภัยรวมทั้งค่าจดทะเบียนรถยนต์ ค่าภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นต้น 

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...